Centrum poznatkov spoločnosti ESAB

Riešenie problémov s kvalitou plazmového rezu

Úvod

Kvalitu plazmového rezu – rovnako ako akékoľvek iné procesy rezania – ovplyvňuje mnoho faktorov. Patria medzi ne napríklad:

 • Typ horáka
 • Poloha horáka
 • Stav spotrebného materiálu
 • Napätie oblúka alebo výška rezu
 • Typ plynu
 • Čistota plynu
 • Tlak a tok plynu
 • Hrúbka materiálu
 • Zloženie materiálu
 • Stav povrchu
 • Rezací prúd
 • Veľkosť otvoru dýzy
 • Rýchlosť rezania (t. j. rýchlosť pohybu stroja)

Väčšina týchto faktorov navzájom súvisí. To znamená, že ak zmeníte jeden, bude to mať vplyv na ostatné. Niekedy môže byť náročné nájsť riešenie problémov s kvalitou rezu. Nasledujúce informácie preto poskytujú bežné riešenia niektorých typických problémov s kvalitou rezu. Začnime najdôležitejším faktorom:

 • Uhol rezu
 • Plochosť rezu
 • Drsnosť povrchu
 • Troska

Odporúčané parametre rezu zvyčajne vedú k najlepšej kvalite rezu. Preto si prečítajte príručku s rezacími údajmi vášho systému, kde nájdete odporúčané nastavenia parametrov. Niekedy sa môžu podmienky líšiť a môže byť nutné vykonávať mierne úpravy. V takom prípade:

 • Vykonávajte malé postupné zmeny toku a tlaku plynu.
 • Podľa potreby upravujte napätie oblúka po voltoch nadol alebo nahor.
 • Upravujte rýchlosť rezu po piatich percentách alebo menej, kým nedôjde k zlepšeniu.

Uhol rezu

Záporný uhol rezu

Ak je horný rozmer segmentu väčší než spodný rozmer, máte záporný uhol rezu. To môže byť spôsobené nasledujúcimi faktormi:

 • Nesprávna poloha horáka
 • Ohnutý alebo skrivený materiál
 • Poškodený alebo opotrebovaný spotrebný materiál
 • Nízke napätie oblúka alebo
 • Príliš nízka rezná rýchlosť

Kladný uhol rezu

Ak je horný rozmer menší, než spodný rozmer, ide o kladný uhol rezu. To je obyčajne spôsobené nasledujúcimi faktormi:

 • Nesprávna poloha horáka
 • Ohnutý alebo skrivený materiál
 • Poškodený alebo opotrebovaný spotrebný materiál
 • Vysoké napätie oblúka
 • Príliš vysoká rezná rýchlosť alebo
 • Nesprávne nastavenia prúdu

Plochosť rezu

Horná a spodná časť sú zaoblené

K tomuto javu obyčajne dochádza pri rezaní tenších materiálov s hrúbkou menej ako 6 mm (1/4 palca). Najčastejšie je to spôsobené príliš vysokým výkonom pre daný materiál alebo použitím príliš vysokého nastavenia prúdu (ampérov) vzhľadom na hrúbku materiálu.

Horná hrana má nedostatočný rez
Ak sú strany reznej plochy zakrivené dovnútra, je to väčšinou spôsobené tým, že horák je pri rezaní príliš blízko k materiálu. K tomu dochádza, ak je napätie oblúka príliš nízke pre danú hrúbku materiálu.

Povrchová úprava
Drsnosť spôsobená procesom

Ak sú na reznej ploche viditeľné pravidelné nerovnosti, ktoré sa môžu objavovať iba na jednej osi, pravdepodobne boli spôsobené procesom. Pravdepodobné problémy:

 • Opotrebovaný alebo poškodený spotrebný materiál alebo
 • Príliš vysoký prietok plynu.

Drsnosť spôsobená strojom

Ak sú nerovnosti plochy rezu nerovnomerné a často obmedzené iba na jednu os, môže byť drsnosť spôsobená pohybom stroja. To môže byť spôsobené nasledujúcimi faktormi:

 • Znečistené lišty, kolieska, ozubený prevod alebo pastorok stroja
 • Lišty nie sú vyrovnané
 • Kolieska alebo ložiská sú opotrebované, poškodené alebo uvoľnené.

Troska

Troska je súčasťou procesu. Jej tvorbu môže ovplyvňovať množstvo podmienok. Moderné plazmové systémy majú pomerne široký rozsah rezania bez trosky, takže ak zistíte, že sa na opracovávaných súčastiach tvorí troska, obyčajne to znamená, že došlo k nejakému problému. Existuje niekoľko druhov trosky vrátane vysokorýchlostnej trosky, nízkorýchlostnej trosky a hornej trosky.

Vysokorýchlostná troska
Ak je troska malá, ale zdá sa, že je navarená alebo natlačená na spodnú časť rezanej súčasti, pravdepodobne je spôsobená príliš rýchlym rezaním. Tento druh trosky sa ťažko odstraňuje a môže vyžadovať obrusovanie. Často bude sprevádzaný čiarami v tvare S, ktoré tiež značia, že režete príliš rýchlo. Takisto skontrolujte, či nie je napätie oblúka príliš vysoké.

Nízkorýchlostná troska
Nízkorýchlostná troska sa tvorí vo forme väčších guľôčok na spodnej časti rezu, obyčajne sa však dá jednoducho odstrániť. Skúste zvýšiť rýchlosť alebo napätie oblúka, a tým zvýšiť výšku rezu.

Horná troska
Táto troska sa objavuje vo forme odstrekov na hornej časti súčastí. Obyčajne je jej odstránenie jednoduché. Najčastejšie súvisí s príliš rýchlym rezaním alebo príliš vysokým rezaním (s vysokým napätím oblúka).

Nerovnomerná troska

Ak nie je troska rovnomerná a objavuje sa na hornej alebo spodnej časti súčasti, skontrolujte, či nie je spotrebný materiál opotrebovaný.

Ďalšie faktory ovplyvňujúce trosku:

Existujú aj ďalšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť tvorenie trosky. Väčšina z nich súvisí so samotným materiálom. Môže medzi ne patriť teplota materiálu, stav povrchu, napríklad drsné opracovanie alebo hrdza, a zloženie materiálu. Platí napríklad, že pri zváraní zliatin s vysokým obsahom uhlíka sa obyčajne tvorí viac trosky.

Nerovnomerná troska
Ak nie je troska rovnomerná a objavuje sa na hornej alebo spodnej časti súčasti, skontrolujte, či nie je spotrebný materiál opotrebovaný.

Ďalšie faktory ovplyvňujúce trosku:
Existujú aj ďalšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť tvorenie
 

Kategórie Rezacie systémy , Tag Plazma, Proces

x

x

Loading..