This site uses cookies and other tracking technologies to provide you with our services, enhance the performance and functionality of our services, analyze the use of our products and services, and assist with our advertising and marketing efforts.

Policy Pravidlá cookie   Ochrana osobných údajov

Predchádzajúci Nasledujúci

Centrum poznatkov spoločnosti ESAB

Úvod do kontroly zvárania

Mnoho charakteristík zvaru je možné vyhodnotiť pri kontrole zvárania. Niektoré súvisia s veľkosťou zvaru a iné sa vzťahujú na prítomnosti nespojitosti zvaru. Veľkosť zvaru môže byť extrémne dôležitá, pretože môže často súvisieť priamo spevnosťou zvaru a pridruženými vlastnosťami. Zvary nedostatočnej veľkosti nemusia vydržať záťaž, ktorej budú vystavené. Nespojitosti zvaru môžu byť tiež dôležité. Sú to nedostatky vo zvare alebo okolo neho, ktoré môžu v závislosti od svojho rozmeru a umiestnenia zabraňovať zvaru plniť kladené nároky. Väčšinou sú tieto nespojitosti, ak sú príliš veľké alebo neprijateľne umiestnené, označované ako defekty a niekedy môžu spôsobiť predčasné zlyhanie zvarového spoja tým, že znížia jeho pevnosť alebo vyvolajú koncentráciu napätia vo zvarenom komponente.

Kontrola zvaru sa môže vykonávať z rôznych dôvodov. Asi najdôležitejším dôvodom je stanovenie, či je kvalita zvaru dostatočná vzhľadom na zamýšľané použitie. Aby sme mohli vyhodnotiť kvalitu zvaru, potrebujeme mať v prvom rade súbor určitých kritérií, s ktorými porovnáme charakteristiky zvaru. Je nepraktické pokúšať sa vyhodnotiť kvalitu zvaru bez určitých daných kritérií.

Kritériá na uznanie kvality zvaru môžu pochádzať z rôznych zdrojov. Zváračský výkres alebo plán zvyčajne udáva rozmery zvaru a možno aj ďalšie polohové informácie, napríklad dĺžku a umiestnenie zvarov. Tieto požadované rozmery väčšinou vznikli na základe výpočtov alebo boli prevzaté z osvedčených návrhov, o ktorých je už známe, že splnili dané požiadavky na spojenie zvarom.

Prijateľné a neprijateľné úrovne alebo počty nespojitostí zvaru na účely kontroly zvaru sú väčšinou dané zváračskými predpismi a normami. Zváračské predpisy a normy boli vyvinuté pre veľký počet rôznych zváračských postupov a ich aplikácii. Je dôležité zvoliť zváračskú normu, ktorá je určená pre dané priemyselné odvetvie alebo zamýšľané použitie.

Kontrola zvaru môže často vyžadovať široké spektrum vedomostí zváracieho inšpektora: musí rozumieť zváračským výkresom, symbolom, zariadeniam, zváracím postupom, požiadavkám predpisov a noriem, ale aj kontrolným a testovacím postupom a ďalšej problematike. Preto mnohé zváračské predpisy a normy vyžadujú, aby bol zvárací inšpektor formálne vyškolený alebo disponoval nevyhnutnými znalosťami a skúsenosťami na vykonávanie kontrolných úkonov. Existuje veľa typov výučbových kurzov kontroly zvárania a veľký počet medzinárodných certifikačných programov pre inšpektorov zvárania. Najpopulárnejší program v Spojených štátoch zastrešuje Americká zváračská spoločnosť (American Welding Society – AWS). Je to program Certifikovaný zváračský inšpektor (Certified Welding Inspector – CWI). Certifikácia zváračského inšpektora: spravidla bude vyžadovať demonštráciu osobných znalostí týkajúcich sa zváračskej inšpekcie formou skúšky.

Aby sme ďalej ocenili význam zváračskej inšpekcie, budeme musieť preveriť špecifické oblasti inšpekčných techník a využitie zváračských inšpekcií. Vybral som tieto témy, ktoré poskytnú prehľad týkajúci sa zváračskej inšpekcie:

Inšpekcia a testovanie pre odsúhlasenie zváračského postupu – typy inšpekcií používaných pre tieto požiadavky a prečo môžu byť nevyhnutnou súčasťou celkového systému zabezpečenia kvality zvárania.

Vizuálna inšpekcia – jedna z najjednoduchších, najmenej nákladných a ak sa vykonáva správne, pravdepodobne najefektívnejšia metóda zváračskej kontroly pri mnohých aplikáciách.

Detekcia povrchových prasklín – metódy ako kapilárna skúška a magnetická prášková skúška – ako ich použiť a čo môžu zistiť.

Röntgenová a ultrazvuková skúška – metódy známe ako nedeštruktívne testovanie (Non Destructive Testing – NDT) sa väčšinou používajú na kontrolu vnútornej štruktúry zvaru, aby bola stanovená integrita zvaru bez porušenia zváraného komponentu.

Deštruktívne testovanie – metódy používané na stanovenie integrity a odolnosti zvaru, väčšinou prostredníctvom rezania alebo lámania zváraného komponentu, a vyhodnotenie rôznych mechanických a fyzikálnych charakteristík.

Jednou z hlavných súčastí úspešného systému na zabezpečenie kvality zvarov je stanovenie, implementácia a vykonávanie zmysluplného zváračského inšpekčného programu. Takýto program sa môže zaviesť až po úplnom stanovení požiadaviek a kritérií na kvalitu zvarov, úplnom porozumení kontrolným a testovacím metódam, ktoré budú použité, a pri dostupnosti náležite kvalifikovaných a skúsených zváračských inšpektorov.

 

Kategórie Kontrola zvárania , Tag Zváranie

x
x

x

Loading..