This site uses cookies and other tracking technologies to provide you with our services, enhance the performance and functionality of our services, analyze the use of our products and services, and assist with our advertising and marketing efforts.

Policy Pravidlá cookie   Ochrana osobných údajov

Vízie a hodnoty

Za úspechom a duchom našej spoločnosti stoja vízie a jasné hodnoty, ktoré vyznávame. Spoločnosť ESAB napĺňa svoje hodnoty v rámci skupiny Colfax. Naše vízie a hodnoty nám pomáhajú pri strategickom rozhodovaní, prideľovaní zdrojov a každodenných rozhodnutiach.

Vízie a hodnoty

Naše vízie

Byť popredný globálny poskytovateľ inovatívnych zváracích a rezacích riešení pre všetky v oblasti spracovania kovov.

Naše hodnoty

  • Zákazníci hovoria, my počúvame - Naše strategické plány a činnosti sa budú vždy riadiť požiadavkami zákazníkov. Uplatňovanie tejto hodnoty sa zabezpečuje prostredníctvom získavania odozvy a očakávaní zákazníkov pri každej príležitosti a naším prístupom pri poskytovaní služieb zákazníkom.
  • Najlepší tím vyhráva - Naším najcennejším zdrojom sú tímovo orientovaní pracovníci, preto sa neustále usilujeme získavať, rozvíjať a udržať si tie najlepšie talenty. Uplatňovanie tejto hodnoty sa zabezpečuje troma základnými spôsobmi:
  1. Budovanie správneho tímu - zabezpečenie správneho personálu na vykonávané úlohy;
  2. Vytvorenie správneho prostredia - dbáme, aby vedúci tímov vytvárali prostredie, v ktorom sa môžu uplatniť prínosy všetkých pracovníkov;
  3. Dosiahnutie úspechu - ak pre správnych pracovníkov vytvoríte správne prostredie, je omnoho jednoduchšie dosiahnuť úspech!
  • Zmyslom našej existencie je neustále zlepšovanie (stratégia Kaizen) - Stanovenie zásadných cieľov, každodenné experimentovanie a vzdelávanie, eliminácia odpadu pri výrobných procesoch, reflexia najlepších postupov a ich ďalšie zlepšovanie. Uplatňovanie tejto hodnoty sa zabezpečuje porozumením nevyhnutnosti zmien a využívaním prostriedkov na zlepšovanie. Uplatňovanie tejto hodnoty podporujú všetci pracovníci spoločnosti ESAB tak, že vytvárajú prostredie na neustále vzdelávanie, pri ktorom sa využívajú nástroje Colfax Business System Tools a ktoré je základom našej kultúry.
  • Inovácie definujú našu budúcnosť - Za prelomovými ideami v oblasti technológií, produktov, riešení a postupov stojí tvorivosť jednotlivcov aj celej organizácie. Uplatňovanie tejto hodnoty je zabezpečené diferencovanými riešeniami pre zákazníkov, vytváraním produktov a služieb, ktoré vďaka kreatívnemu mysleniu a porozumeniu významu inovácií zlepšujú kvalitu života a starostlivosť o prostredie.
  • Našimi hospodárskymi výsledkami sa usilujeme pritiahnuť akcionárov - Aby sme mohli neustále priťahovať lojálnych akcionárov a udržať si ich, musíme dosahovať najlepšie výsledky v oblasti ziskovosti, prevádzkového kapitálu a hotovostných tokov. Túto hodnotu napĺňame vytváraním smelých, avšak realistických a merateľných cieľov hospodárskych výsledkov a neustálym dosahovaním týchto cieľov.
  • Dosiahnuť úspech v prospech našich zákazníkov, zamestnancov, akcionárov a spoločenstva vyžaduje sústredenie sa na tieto ciele, usilovanie sa o ne a napĺňanie našich hodnôt. Naše vízie a hodnoty nám pomáhajú pri strategickom rozhodovaní, rozdeľovaní zdrojov a umožňujú nám každodenne dosahovať najlepšie výsledky v rámci odvetvia.

x
x

x

Loading..